Linguistic insecurity and phonetic change in northwest Catalan

Authors

  • Josefina Carrera-Sabaté Universitat de Barcelona Author

DOI:

https://doi.org/10.1558/sols.v6i1.65

Keywords:

linguistic insecurity, linguistic change, North-Eastern Catalan, unstressed vowels

Abstract

The purpose of this paper is to explain an ongoing linguistic change in North - Eastern Catalan by means of an analysis of speakers’ subjectivity and, more specifically, through the notion of linguistic insecurity. The process of phonic change analysed is the variation of pre-stressed vowels in utterance-initial position in words such as enciam ‘lettuce’, escola ‘school’ and edifici‘ building’. The realisation of these vowels has traditionally been [a]. However, at present there is a tendency to adapt their pronunciation to their corresponding written forms, that is to say, [e]. Speakers’ responses to which pre-stressed vowels they consider to be the best representatives and which ones they believe to be using have enabled us to establish the highest rate of linguistic insecurity in those speakers who are at an intermediate stage of this process of linguistic substitution. The analysis of speakers’ subjectivity also shows that a relationship exists between linguistic insecurity and speakers’ knowledge of written Catalan, and, ultimately, a relationship between linguistic insecurity and speakers ’social mobility.

References

Alba, O. (1992). “Diferenciación objetiva y valoración social del debilitamiento de dos segmentos consonánticos en el español dominicano”. In M. Vaquero & A. Morales (eds.), Homenaje a Humberto López Morales. Madrid: Arco Libros, 67-74.

Al-Banyan, A., D.A. Preston (1998). “What is Standard American English?”. Studia Anglica Posnaniensia 33, 29-46.

Almeida, M. (1994). “Creencias y actitudes lingüísticas en el español canario”. Anuario de Lingüística Hispánica X, 9-23.

Almeida, M. (2002). “Seguridad e inseguridad lingüísticas en la sociolingüística laboviana”. In J. D. Luque-Durán, A. Pamies - Bertrán & F. J. Manjón-Pozas (eds.), Nuevas tendencias en la investigación lingüística. Granada: Granada Lingüística, 351-60.

Calvet, L.-J. (2000). “Langues et développement: agir sur les représentations?” In X. P. Rodríguez-Yáñez, A.M. Lorenzo Suárez & C. Cabeza Pereiro (eds.), Bilingüismo / Bilingualism (= Estudios de Sociolingüística 1(1)). Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 183-190.

Carrera, J. (1999). L’alternança a/e al Segrià . Tesis doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona. [Tesis parcialmente inédita].

Carrera, J. (2002a). “Fonètica i morfologia a la televisió lleidatana”. Llengua i Literatura 13, 187-206.

Carrera, J. (2002b). Escola catalana i variació fonètica. Una evolució del vocalisme àton a Alguaire i a Lleida. Lleida: Pagès Editors.

Carrera, J., A. Fernández y J. Matas (1999). “Estudi contrastiu de vocals mitjanes del català oriental central i nord-occidental”. In E. Martínez-Celdrán, S. Planas i J. Romero (eds.), Actes del 1r Congrés de fonètica experimental. Tarragona, 22-24 de febrero de 1999. Tarragona: Universitat de Tarragona y Universitat de Barcelona, 143-49.

Carrera, J. y E. Freixenet (2003). “«Auliva» o «oliva»? Caracterització de l’alternança al Segrià”. Noves SL. [tardor –otoño]. <<http://cultura.gencat.es/llengcat/noves/hemeroteca/metodologia/carrera>>.

Coseriu, E. (1973[1952]). Teoría del lenguaje y lingüística general. (3ª edición). Madrid: Gredos.

Escrivà, V. (1993). “Aproximació sociolingüística al procés d’assimilació de la variable [ ] àtona final a Oliva”. In R. Alemany, A. Ferrando i Ll. Messeguer (eds.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes III. Alacant, 9-14 de septiembre de 1991. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 121-36.

Gadet, F. (1989). Le français ordinaire. París: Armand Colin.

Gili Gaya, S. (1931). Estudi fonètic del parlar de Lleida. Miscel·lània Filològica dedicada a D. Antoni M. Alcover. Palma de Mallorca: Círculo de Estudios.

Labov, W. (1966). The social stratification of English in New York City. Washington D.C.: Center for Applied Linguistics.

Labov, W. (2001). Principles of Linguistic Change. Vol 2: Social Factors. Oxford: Blackwell.

Lamuela, X. (1986). “Enquadrament sociolingüístic del llenguatge jurídico- administratiu.” In C. Duarte i R. Alamany (eds.), Tradició i modernitat en el llenguatge administratiu. Actes del cicle de conferències sobre Tradició i Modernitat en l’establiment del llenguatge administratiu. Barcelona, 26-27 de marzo de 1985. Barcelona. Generalitat de Catalunya, 47-63.

López Morales, H. (1979). Dialectología y sociolingüística. Temas puertorriqueños. Madrid: Hispanova de Ediciones.

López Morales, H. (1989). Sociolingüística. Madrid: Gredos.

Macaulay, R.S.K. (1975). “Negative prestige, linguistic insecurity, and linguistic self-hatred”. Lingua 36, 147-61.

Marcellesi, J. - B. et B. Gardin (1974). Introduction à la Sociolinguistique. La linguistique sociale. París: Larousse.

Miller, J.E. & R. Cann (2001). “Data Collection in Linguistics.” In R. Mesthrie (ed.), Concise Enciclopedia of Sociolinguistics. Oxford: Elsevier, 769-71.

Montoya, B. (1989). “Estratificació de la variació lingüística a Petrer”. In F. Gimeno & B. Montoya (eds.), Sociolingüística. València: Publicacions de la Universitat de València, 67-95.

Pons, L. (1992). Iodització i apitxament al Vallès. Barcelona: IEC.

Pradilla, M.À. (1993). Variació i canvi lingüístic en curs al català de transició nordo ccidental/valencià. Tesis doctoral. Universitat Rovira i Virgili: Tarragona. [Tesis inédita].

Recasens, D. (1986). “Temes de variació dialectal”. In J. Veny i J.M. Pujals (eds.), Actes del Setè Col·loqui Internacional de llengua i literatura catalanes. Tarragona, 1-5 de octubre de 1985. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 523-44.

Recasens, D. (1996[1991]). Fonètica descriptiva del català. Barcelona: IEC.

Trudgill, P. (1972). “Sex, covert prestige and linguistic change in the urban British English of Norwich”. Language in Society 1(2), 179-95.

Trudgill, P. (1978[1975]). “Sex, covert prestige and linguistic change in the urban British English of Norwich”. In B. Thorne & N. Henley (eds.), Language and sex. Difference and dominance. Massachusets: Newbury House Publishers, 88-104.

Trudgill, P. (2003). A Glossary of Sociolinguistics. Edinburg: Edinburg University Press.

Turull, A. (1990). “Notes sobre el lleidatà”. Ilerda Humanitats XLVIII, 201-06.

Veny, J. (1982). Els parlars catalans. (3ª edición). Palma de Mallorca: Raixa.

Youssef, V. (1993). “Children’s linguistic choices: Audience design and societal forms”. Language in Society 22(2), 257-74.

Published

2005-03-16

How to Cite

Carrera-Sabaté, J. (2005). Linguistic insecurity and phonetic change in northwest Catalan. Sociolinguistic Studies, 6(1), 65-86. https://doi.org/10.1558/sols.v6i1.65