Xinjiang as Portrayed in Qing’s Historical Gazetteers Housed at the Library of Congress

Authors

  • Anchi Hoh Library of Congress, Asia Division

DOI:

https://doi.org/10.1558/cis.v7i1-2.23

Keywords:

Chinese historical records, Central Asia, Library of Congress, Qing

Abstract

The author argues that to study the relationship between China and the Middle East it is unavoidable to form an understanding of the Xinjiang region as a bridge between the regions. Focusing on the expansion of China control of Xinjiang and the bordering regions of Central Asia during the Qianlong period (1736-95) and the signification of these regions from the 18th century to the present, this article demonstrates the fervent relationship between East Asia and the Middle East. Due to current political considerations, many contemporary studies focus only on the more recent separatist movements in the region and Xinjiang’s possible ties to terrorism. Hoh shows that it is essential to delve into the historical roots and landscape for any meaningful assessment of contemporary politics and society. Moreover, in dealing with the current Chinese government on Xinjiang related issues, it is imperative to study the relevant historical documents in order to form a full understanding of the current Chinese thinking. As an attempt to bridge this gap, this article emphasizes on Xinjiang’s regional development during the Qing dynasty, as well as the Qing’s attitude toward Xinjiang’s bordering countries in the historical Chinese documents. The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily represent those of the Library of Congress.

Author Biography

Anchi Hoh, Library of Congress, Asia Division

Anchi Hoh is Head of Collection Services, Asian Division, Library of Congress and Editor for Journal of Middle East and Islamic Studies in Asia. She holds a Ph.D and two MAs in Middle Eastern and Jewish Studies and an MLS. She is a recipient of the 2009 Library of Congress Madisonian Award.

References

Baidu Encyclopedia http://baike.baidu.com. Accessed 11 September, 2009.

Banskota, Mahesh, Karkai, Archana S., and Croon, Frank W. eds. Strategic Consid¬erations on the Development of Central Asia. Urumqi: Council for Sustain¬able Development of Central Asia, 1999.

Cheng, Chongde, ed. Qing dai xi bu kai fa (??????). Shangxi: Shangxi gu ji chu ban she, 2002.

Chen, Guangyi. Zhongguo fang zhi xue shi (??????). Fu Zhou Shi: Fu jian ren min chu ban she, 1998.

Chen, Yanqi. “Jin dai xinjiang shi you gong ye de san ci sheng shuai” (?????????????). Xinjiang Petroleum Geology 19(1), (Feb. 1998): 81.

Chen, Yazhou. “Initial Discussion on Xu Song and His Xiyu Water Way (????”?????”??). Journal of Tarim University (???????) 19(1), (March, 2007): 38–42.

Chen, Yongling, ed. Min zu ci dian (????). Shanghai: Shangahi ci shu chu ban she, 1987.

Cutler, Robert M. “Xinjiang – China’s Energy Gateway.” Asia Times (July 10, 2009). http://www.atimes.com/atimes/China_Business/KG10Cb01.html. Accessed 24 September, 2009.

“Death Toll in Xinjiang Riot Rises to 140.” Xin hua wang. http://news.xinhuanet.com/english/2009-07/06/content_11661325.htm. Accessed 24 September, 2009.

Elliot, Mark C. The Manchu Way: the Eight Banners and Ethnic Identity in Late Impe¬rial China. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001.

Fan, Xiuwei, ed. Zhongguo bian jiang shi di gu ji ti jie (??????????). Xinjiang: Xinjiang ren min chu ban she, 1995.

Gao, Wende, ed. Zhongguo shao shu min zu shi da ci dian (??????????). Jilin: Jilin jiao yu chu ban she, 1995.

Gao, Zhanxiang, ed. Zhongguo wen hua da bai ke quan shu: History (?????????, ?, ???). Changchun: Changchun chu ban she, 1993.

Gu, Bao. Xinjiang li shi ren wu, 3 (?????????). Xinjiang: Xinjiang ren min chu ban she, 1989.

Han, Chunxian. and Xiao, Ailing. “Tarim he xia you di qu jiao tong bian hua suo fan ying de li shi huan jing bian qian” (??????????????????????). The Silk Road 6(151), (2009): 81-86.

Han, Chunxian. and Xiong, Heigang. “Researching on Relationship of Human- Land Qitai Human Oasis Exploited in Xinjiang from the Middle of the 18th [Century],”Journal of Chinese Historical Geography 23(1), (Jan. 2008): 44–52.

Han, Delin. Gao, Zhigang. and Fan, Zili, eds. Xinjiang zi yuan you shi ji kai fa li yong (???????????). Beijing: Shang wu yin shu guan, 2003.

Hou, De-ren. “Xinjiang tu zhi shi xue jia zhi lun xi” (??????????, An Analysis of the Historical Value of Records of Xinjiang Governing). Seeking Truth 31(5), (Sep. 2004): 114–120.

Huo, Youguang. “Brief History of Oil Development of Qing Dynasty in Yanchang County, Shannxi Province.” Journal of Northwest University 3(44), (1984): 107–109.

Hu, Shu Chao. The Development of the Chinese Collection in the Library of Congress. Boulder, CO: Westview Press, 1979.

Huang, Wei. Zhongguo di fang zhi ci dian (???????). Hefei: Huang shan shu she, 1986.

Ji, Dachun. Xinjiang di fang zhi jian jie (???????). Jilin: Jilin shen tu shu guan xue hui, 1985.

Lee, Itamar Y. “Toward a Harmonious Western China: A Critical Review on Xibu Dakaifa and the Border Trade.” Journal of Middle East and Islamic Studies in Asia 3(3), (2009): 57–72.

Li, Qingling. “On Three Pinnacles of Development of Ancient Irrigation and Wa¬ter Conservancy in Northwest Regions.” Journal of Northwest Normal Uni¬versity (Social Sciences) 44(3), (Sept. 2007): 95–100.

“The Investment of Irrigation and Water Conservancy Development in North¬west Areas of Ancient Times and Its Historical Experience.” Journal of Northwest Normal University (Social Sciences) 43(5), (Sept. 2006): 99–103.

“Xi bei gu dai nong tian shui li jian she de ji shu” (?????????????). Journal of Gansu Lianhe University (Social Sciences) 22(4), (Sept. 2006): 1–4.

Li, Tie, ed. Zhong hua ye shi ci dian (??????). Nanchang: Da xiang chu ban she, 1998.

Li, Xiaocong. A Descriptive Catalog of the Traditional Chinese Maps Collected in the Library of Congress. Beijing: Wenwu Publishing House, 2004.

Li, Yaru. “Qing Ren Qi Shi Yi Yu ‘Xiyu wen jian lu’” (???????????, On Qi Shi Yi of the Qing Dynasty and His Notes in the Western Re¬gions). Journal of Xinjiang University (Philosophy, Humanities & Social Sci¬ences) 36(5), (Sept. 2008): 67–71.

Li, Zhongjun. and Shi, Baoheng. “A History of the Exploitation of Petroleum and Natural Gas in Xinjiang.” China Historical Materials of Science and Technol¬ogy 11(3), (1990): 12–17.

Liu, Baohong. “Yuan su lian yu xinjiang shi you gong ye de fa zhan” (?????????????). Xinjiang di fang zhi 2 (1997): 42–43.

Liu, Zhixiao. Weiwuer zu li shi shang bian (????????). Beijing: Minzu chu ban she, 1985.

Lu, Yuliang. “Song Yun, Qi Yunshi, he Xu Song dui xinjiang fang zhi shi ye de gong xian (????????????????????).” Xinjiang di fang zhi 2 (1997): 51–55.

Ma, Dazheng. Zhongguo bian jiang yan jiu lun gao (????????). Harbin: Helongjiang jiao yu chu ban she, 2002.

Ma, Dazheng, ed. Zhongguo gu dai bian jiang zheng ce yan jiu (??????????). Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1988.

Ma, Dazheng. Li, Sheng. and Xu, Jianying, eds. Fenlan tan xian jia ma da han xin¬jiang kao cha yan jiu (??????????????). Harbin: He¬longjiang jiao yu chu ban she, 2007.

Ma, Dazheng and Ma, Ruyan, eds. Qing dai bian jiang kai fa yan jiu (????????). Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1990.

Ma, Dazheng and Ma, Yanru, eds. Qing dai de bian jiang zheng ce (???????). Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1994.

Ma, Junru, ed. Zhongguo dang dai si xiang bao ku (si) (???????????). Beijing: Zhongguo jing ji chu ban she, 2000.

Millward, James A. Beyond the Pass: Economy, Ethnicity, and Empire in Qing Central Asia, 1759–1864. Stanford: Stanford University Press, 1998.

Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang. New York: Columbia University Press, 2007. New Qing Imperial History: the making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. London: Routledge, 2004.

Mu, Xianglin. Xinjiang min zu mao yi (??????). Beijing: Zhongguo shang ye chu ban she, 1993.

Neimenggu xin wen wang (??????). http://culture.nmgnews.com.cn/system/2009/02/27/010185654.shtml. Accessed 13 August, 2009.

Pu, Kaifu. Zhu, Yifan. and Li, Xingli, eds. Xinjiang bai ke zhi shi ci dian (????????). Shanxi: Shanxi ren min chu can she, 2006.

Qi, Qingshun and Tian, Weijiang. Zhongguo li dai zhong yang wang chao zhi li xin¬jiang zheng ce yan jiu (????????????????). Xinjiang: Xinjiang ren min chu ban she, 2004.

Shen, Huisheng. “Qing zheng fu zai xinjiang jian sheng qian hou de yisilan jiao zheng ce” (?????????????????). Jin dai shi yan jiu (?????) 6 (1996): 97-117.

Starr, S. Frederick, ed. Xinjiang: China’s Muslim Borderland. Armonk, NY and Lon¬don: M. E. Sharpe, 2004.

Tayier, Adalaiti (???? • ???, as written in Chinese transliteration). “Xinjiang Kan Er Jing Yan Jiu Zong Shu” (?????????). Xiyu yan jiu 1 (2007): 111–115.

Tian, Shang. “Qing dai xiyu de nong tian shui li” (?????????). Zhong¬guo li shi di li lun cong 4 (1989): 115–129.

Wang, Lianfang. “Xinjiang shi you gong ye ji ge li shi wen ti de kao ding” (???????????????). China Academic Journal (no date): 28–29.

“Xinjiang shi you shi liao kao xi” (????????). Zi liao kao zheng (no date): 45–46.

Wang, Rufa. and Zhang, Mingguo. “Xi bei kai fa zhong de ‘shui ji shu’ zhuan yi yu wen hua mo ca yu si kao” (???????????????????). Journal of Kashgar Teachers College 28(1), (Jan. 2007): 20–25.

Wang, Zhiqiang. “‘Xiyu wen jian lu’ zhi ban ben zhu zhe kao shu ji shi liao jia zhi lun lue” (???????????????????. A Study on the Edi¬tions and Author and Its [the] Historical Value of Xiyuwenjianlu). Journal of Yili Normal University (Social Science Edition) 1 (Mar. 2008): 30–36.

Xiaong, Hegang. Xinjiang zi yuan huan jing yu ke chi xu fa zhan (????????????). Urumqi: Xinjiang da xue chu ban she, 2001.

“Xinjiang cheng wei ge neng yuan ji tuan chan ye zhuan xing he xin neng yuan fa zhan de zhan lue ji di” (????????????????????????). Zhongguo neng yuan bao (?????) (Sept. 16, 2009).

“Xinjiang feng li fa dian qian jing guang kuo” (??????????), Jing ji ri bao (????) (Jan. 7, 2006).

Xinjiang xiang tu zhi gao (??????). Beijing: Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1990.

Xue, Li, ed. Zhongguo si chou zhi lu ci dian (??????). Xinjiang: Xinjiang ren min chu ban she, 1994.

Yan, Cunting. “Cong ma da han xiyu kao cha ri ji 1906-1908 kan qing mo de xinjiang she hui (?????????? 1906-1908 ????????).” Journal of Xinjiang Education Institute 23(4), (Dec., 2007): 5–10.

Yan, Pingdeng. Zhong hua gu di tu ji zhen (???????). Xian: Xian di tu chu ban she, 1995.

Yan, Su. Wang Shunan yu ‘xinjiang li su zhi (?????????). M.A. thesis, Beijing shi fan da xue, 2007.

Yu, Junsheng, ed. Xinjiang wen shi zi liao, v. 28, Liening de zhongguo wei shi li fuqing fang su ri ji (??????? 28 ???????????????). Xinjiang: Xinjiang ren min chu ban she, 1995.

Zhan, Ziqing and Tian, Zebin, eds. Zhongguo gu dai shi (???????). Bei¬jing: Gao deng jiao yu chu ban she, 1986.

Zhao, Chuanren. Bao, Yanyi. and Ge, Zengfu (eds.). Zhongguo shu ming shi yi da ci dian (?????????). Shandong: Shandong you yi chu ban she, 2007.

Zhongguo xinjiang (????) http://www.chinaxinjiang.cn/xjgk/lswx/t20050924_255624.htm. Accessed 17 August, 2009.

Zhong hua wen shi gang (?????) http://www.historychina.net/cns/QSYJ/ZTYJ/BJYQY/09/14/2007/21223.html. Accessed 30 August, 2009.

Zhu, Jiele Zhu and Huang, Banghe, eds. Zhong wai guan xi shi xi dian (???????). Hubei ren min chu ban she, 1992.

Published

2012-09-20

How to Cite

Hoh, A. (2012). Xinjiang as Portrayed in Qing’s Historical Gazetteers Housed at the Library of Congress. Comparative Islamic Studies, 7(1-2), 23–66. https://doi.org/10.1558/cis.v7i1-2.23

Issue

Section

Cultural and Historical Connections