Sumiyoshi, M. (2019). Akihiko Kawamura: ’Lexical Pragmatics’. Lexicography, 6(1), 69–74. https://doi.org/10.1007/s40607-019-00057-7