Berglund Prytz, Ylva, University of Oxford, United Kingdom