Huang, Xian-han, The University of Hong Kong, China