Kourtis-Kazoullis, Vasilia, University of the Aegean, Greece