Gollobin, Stephanie, Vanderbilt University, United States