Gardner, Sheena, Coventry University, United Kingdom