Vorobel, Oksana, Borough of Manhattan Community College, City University of New York, United States