Baynum, Lynn F., Shippensburg University of Pennsylvania, United States