Baynum, Lynn F, Shippensburg University of Pennsylvania, United States