Cotos, Elena, Iowa State University, United States