Arshavskaya, Ekaterina, Utah State University, United States