Shum, Mark Shiu-kee, Dan Shi, Xian-han Huang, Chung-pui Tai, and Wan-shan Yung. 2019. “Using the Genre-Based Approach in Teaching Chinese Written Composition to South Asian Ethnic Minority Students in Hong Kong”. Writing and Pedagogy 11 (2):253-83. https://doi.org/10.1558/wap.36916.