Strmiska, Michael F., State University of New York-Orange, United States