Gaca, Kathy L., Vanderbilt University, United States