Krasskova, Galina, Fordham University, United States