Asprem, Egil, University of Amsterdam, Netherlands