[1]
C. Klassen, “The Colonial Mythology of Feminist Witchcraft”, POM, vol. 6, no. 1, pp. 70–85, Feb. 2007.