[1]
J. Yohalem, “Effeminate Love”, POM, pp. 45–50, Aug. 2020.