(1)
Klassen, C. The Colonial Mythology of Feminist Witchcraft. POM 2007, 6, 70-85.