Participation of Contemporary Pagans in Heritage Politics of Lithuania

Authors

  • Eglė Aleknaitė Vytautas Magnus University

DOI:

https://doi.org/10.1558/pome.33715

Keywords:

Paganism, Lithuania, Romuva, heritage politics

Abstract

The paper aims at examining participation of contemporary Lithuanian Pagans (represented by Romuva in this study) in politics of heritagization. After presentation of a broader picture of the research and the revival of ethnic culture during both Soviet and post-Soviet periods, contemporary Pagan discourse and practices intended for society, as well as attempts to make influence through state institutions are analyzed. The case study shows that they interact and compete with other religious groups and inheritors of the past and can employ a range of strategies to seek power and influence in heritage politics. The post-Soviet context that accounts for some specific characteristics of contemporary Eastern European Pagans is also an important factor in heritage politics related to worldview-based competition, and in Lithuanian case, the well-known hostility of contemporary Pagans towards Christianity is accompanied by the threat that representatives of the Catholic Church feel because of the Pagans' influence in heritage politics.

Author Biography

  • Eglė Aleknaitė, Vytautas Magnus University
    Eglė Aleknaitė is a researcher at Vytautas Magnus University, Lithuania.

References

Aleknait?, Egl?. “Kult?ros centr? Jonin?se/Rasose kuriamos tapatyb?s: Lietuvos nacionalin? šven?i? sistema ir interpretacijos šven?ian?iose bendruomen?s.” Lithuanian Journal of Anthropology 1 (2014): 67–76.

——. “Užgav?n?s folklore ansambliuose: reikšm?s, bendruomen?s ir tapatyb?s,” Liaudies kult?ra 1 (2012): 33–43.

Beresnevi?ius, Gintaras. Lietuvi? religija ir mitologija. Vilnius: Tyto Alba, 2004.

Bruce, Steve. God is Dead: Secularization in the West. Oxford: Blackwell Publishing, 2002.

?iubrinskas, Vytis. “Social/Cultural Anthropology in Lithuania: the Politics and Practice of the Discipline.” Defining Region: Socio-Cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 2. Acta Historica Universitatis Klaipedensis XIII, Studia Anthropologica II (2006): 89–102.

Daugirdas, Tomas. “Akademija, tautiškumas, valstyb?.” Naujasis Židinys-Aidai 7–8 (2000): 388–89.

——. “Sparnuoto arklio dantys.” Naujasis Židinys-Aidai 7–8 (2003): 387–88.

Delis, Renatas. “Neopagonyb?s jud?jimas posovietin?je Lietuvoje—alternatyvus lietuviškumas kaip atsakas modernybei?” Lietuvos etnologija: socialin?s antropologijos ir etnologijos studijos 6 (2006): 187–225.

Dirsyt?, Sonata. “Nuo kraštotyros klubo iki senov?s balt? religin?s bendrijos.” Interview with Jonas Trink?nas. September 22, 2009, https://tinyurl.com/naujiena-310397.

Dusevi?i?t?, Gintar?. “Jor?: (re-)konstrukcija ar tradicij? t?sa?” Lietuvos etnologija: socialin?s antropologijos ir etnologijos studijos 15 (2015): 177–203.

Kadžyt?, Gražina. “Laisv?, brendusi nelaisv?je,” Tautosakos darbai 48 (2014): 288–93.

Kulevi?ius, Salvijus. “Lietuvos paveldosaugos id?jiniai modeliai ir j? raiška praktikoje sovietme?iu.” PhD diss., Vilnius University, 2010.

Lieponius, Vladas. “Brolišk? taut? kovoje: m?lyn? vanden? miražas.” Naujasis Židinys-Aidai 2 (2012): 135–36.

Lukšait?, Ing?. Reformacijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštyst?je ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. tre?ias dešimtmetis-XVII a. pirmas dešimtmetis. Vilnius: Baltos lankos, 1999.

Mardosa, Jonas. “Ikikrikš?ioniškosios kult?ros interpretacijos Lietuvos etnologijoje,” Lietuvos etnologija: socialin?s antropologijos ir etnologijos studijos 1 (2001): 119–44.

Matulevi?ien?, Saul?. “Iš Rasos švent?s istorijos,” Liaudies kult?ra 3 (2007): 64–69.

Pranskevi?i?t?, Rasa. “Contemporary Paganism in Lithuanian Context.” In Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, edited by Kaarina Aitamurto and Scott Simpson, 77–93. London: Routledge, 2016.

Putinait?, Nerija. Šiaur?s At?n? tremtiniai: lietuviškosios tapatyb?s paieškos ir Europos vizijos XX a. Vilnius: Aidai, 2004.

——. “Sovietin?s sekuliarios apeigos ir perkeistas žmogiškumas,” Naujasis Židinys-Aidai 3 (2014): 25–31.

Ramanauskait?, Egidija. Subkult?ra: fenomenas ir modernumas. Kaunas: VDU leidykla, 2004.

Ramonait?, Ain?. “‘Paralelin?s visuomen?s’ užuomazgos sovietin?je Lietuvoje: katalikiškojo pogrindžio ir etnokult?rinio s?j?džio simbioz?.” In S?j?džio ištak? beieškant: nepaklusni?j? tinklaveikos galia, edited by J?rat? Kavaliauskait? and Ain? Ramonait?, 33–58. Vilnius: Baltos lankos, 2011.

Smith, Laurajane. Uses of Heritage. London: Routledge: 2006.

Streikus, Ar?nas. “Apie antikrikš?ioniškus sovietini? šven?i? ir apeig? tikslus,” Naujasis židinys-Aidai 10 (2003): 514–17.

Streikus, Ar?nas. “Krikš?ionyb? okupuotoje Lietuvoje.” In Krikš?ionyb?s Lietuvoje istorija. Edited by Vytautas Ališauskas, 439–556. Vilnius: Aidai, 2006.

Strmiska, Michael F., and Dundzila, Vilius R. “Lithuanian Paganism in Lithuania and America.” In Modern Paganism in World Cultures, edited by Michael F. Strmiska, 241–98. Santa Barbara: ABC-Clio, 2005.

Suba?ius, Paulius. “Apie ‘Ramuv?’, t?vyniškum? ir neperžengiamas ribas. Pokalbis su A. Patacku,” Naujasis Židinys-Aidai 1 (1994): 43–50.

——. “Lituanistika ir religijos studijos.” In Tarpdisciplininiai ryšiai lituanistikoje, 4. Pasaulio lituanist? bendrijos darbai, edited by Giedrius Vili?nas, 80–86. Vilnius: Homo liber, 1999.

Trink?nas, Jonas. Balt? religija šiandien. Vilnius: Senov?s balt? religin? bendrija, 2011.

——. “Lietuvi? senojo tik?jimo id?j? raida po valstyb?s krikšto,” Iš Lietuvos sociologijos istorijos 3 (2000): 25–41.

——. Rasos—Jonini? švent?. Etnin?s kult?ros globos tarybos ekspertiz?. Vilnius: Etnin?s kult?ros globos draugija, 2002. http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7034&p_d=21305&p_k=1.

——. Lietuvi? senosios religijos kelias. Vilnius: Asveja, 2009.

Trink?nien?, Inija. “Etnin? kult?ra ir neformalus ugdymas: mokytoj? patirties tyrimas,” Liaudies kult?ra 6 (2010): 46–53.

——. “Etnin?s kult?ros išlikimo strategija šiuolaikin?se bendruomen?se: nuo tradicijos link interpretacijos.” Filosofija, Sociologija 18, no. 4 (2007): 12–22.

Urbanavi?ien?, Dalia. “Apeig? rekonstrukcija Romuvoje.” Paper presented at the international conference held in Commemoration of Centenary of the Old Lithuanian Faith, Vilnius, Lithuania, October 22, 2005.

——. Lietuvi? apeigin? etnochoreografija. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2000.

——. Šokamosios ir žaidžiamosios sutartin?s. Vilnius: Kronta, 2009.

Vaicekauskas, Ar?nas. “Lietuviškos Jonin?s: nuo kaimo bendruomen?s iki šiuolaikin?s miesto švent?s.” Liaudies kult?ra 4 (2009): 33–38.

Vaišvilait?, Irena. “Apie religij?, Pranc?zij? ir Lietuv?,” Naujasis Židinys-Aidai 12 (2001): 699–700.

Wallis, Robert J., and Jenny Blain. “’Sacred’ Sites, Artefacts and Museum Collections: Pagan Engagement with Archaeology in Britain.” In Handbook of Contemporary Paganism. Vol. 2. Edited by James R. Lewis and Murphy Pizza, 591–609. Leiden: Brill, 2009. https://doi.org/10.1163/ej.9789004163737.i-650.172.

Worthington, Andy. Stonehenge: Celebration and Subversion. Loughborough: Heart of Albion Press, 2004.

Published

2018-08-23

Issue

Section

Special Section: Paganism and Politics

How to Cite

Aleknaitė, E. (2018). Participation of Contemporary Pagans in Heritage Politics of Lithuania. Pomegranate, 20(1), 92-114. https://doi.org/10.1558/pome.33715