Ford, C. (2008). Martin Carthy’s rhythms. Popular Music History, 2(3), 285-307. https://doi.org/10.1558/pomh.v2i3.285