1.
Ford C. Martin Carthy’s rhythms. POMH. 2008;2(3):285-307. doi:10.1558/pomh.v2i3.285