(1)
Ford, C. Martin Carthy’s Rhythms. POMH 2008, 2 (3), 285-307. https://doi.org/10.1558/pomh.v2i3.285.