Fang, Zhihui, Yanmei Gao, Chengzhu Yin, and Hanbing Li. 2021. “Zhihui Fang on SFL-Informed Literacy Education”. Linguistics and the Human Sciences 15 (1):39-51. https://doi.org/10.1558/lhs.19986.