Fang, Z., Gao, Y., Yin, C., & Li, H. (2021). Zhihui Fang on SFL-Informed Literacy Education. Linguistics and the Human Sciences, 15(1), 39–51. https://doi.org/10.1558/lhs.19986