Keogh, Brent, University of Technology Sydney, Australia