(1)
Shin, H. Made in Taiwan: Studies in Popular Music by Eva Tsai, Tung-Hung Ho and Miaoju Jian, Eds. 2020. JWPM 2020, 7, 95-99.