Reno, S. J. “The International Eliade, Edited by Bryan Rennie. Albany: State University of New York Press, 2007. 318pp., Hbk $70.00, ISBN 9780791470879; Pbk $22.95, ISBN 9780791470886”. Implicit Religion, vol. 11, no. 3, Feb. 2009, pp. 309-10, doi:10.1558/imre.v11i3.309.