Reno, S. J. (2009) “The International Eliade, edited by Bryan Rennie. Albany: State University of New York Press, 2007. 318pp., hbk $70.00, ISBN 9780791470879; pbk $22.95, ISBN 9780791470886”, Implicit Religion, 11(3), pp. 309–310. doi: 10.1558/imre.v11i3.309.