Reno, Stephen J. 2009. “The International Eliade, Edited by Bryan Rennie. Albany: State University of New York Press, 2007. 318pp., Hbk $70.00, ISBN 9780791470879; Pbk $22.95, ISBN 9780791470886”. Implicit Religion 11 (3):309-10. https://doi.org/10.1558/imre.v11i3.309.