Owen, S. (2020). The End of Religious Studies (as we knew it). Implicit Religion, 22(3-4), 319–330. https://doi.org/10.1558/imre.41526