[1]
Reno, S.J. 2009. The International Eliade, edited by Bryan Rennie. Albany: State University of New York Press, 2007. 318pp., hbk $70.00, ISBN 9780791470879; pbk $22.95, ISBN 9780791470886. Implicit Religion. 11, 3 (Feb. 2009), 309–310. DOI:https://doi.org/10.1558/imre.v11i3.309.