[1]
Owen, S. 2020. The End of Religious Studies (as we knew it). Implicit Religion. 22, 3-4 (Aug. 2020), 319–330. DOI:https://doi.org/10.1558/imre.41526.