Gales, Tammy, University of Wisconsin, Oshkosh, United States