Rhodes, Richard, J P French Associates & University of York, United Kingdom