Kredens, Krzysztof, Aston University, United Kingdom