Yuan, Chuanyou, Guangdong University of Foreign Studies, China