Sandford, Anthony J., University of Glasgow, United Kingdom