Tyrrell, Andrew M., University of York, United Kingdom