Burns, Emily, Western Sydney University, Australia