Hartney, Christopher, University of Sydney, Australia