(1)
Chen, J. . Pragmatics in Chinese Culture (3rd Edition) Guanlian Qian (2020). EAP 2021, 6, 259–264.