Pāsādika, Bhikkhu. “Thích Huyên-Vi (Le-Van-Huyên): 8 April 1926 - 15 February 2005”. Buddhist Studies Review 22, no. 1 (May 20, 2005): 85–90. Accessed March 26, 2023. https://journal.equinoxpub.com/BSR/article/view/14070.