Boin-Webb, S. . “Udanavarga - Chapter V: Priyavarga - Affection”. Buddhist Studies Review, vol. 2, no. 1-2, June 1985, pp. 1-3, doi:10.1558/bsrv.v2i1-2.16161.