Skilling, P. “Uddaka Ramaputta and Rama”. Buddhist Studies Review, vol. 6, no. 2, May 1981, pp. 99-104, doi:10.1558/bsrv.v6i2.13998.