Webb, R. “ Edited by Piyadassa Thera”. Buddhist Studies Review, vol. 5, no. 1-2, May 1980, pp. 47-48, doi:10.1558/bsrv.v5i1-2.13950.