[1]
M. Bingenheimer, “The Bhiksuni Samyukta in the Shorter Chinese Samyukta Agama”, BSRV, vol. 25, no. 1, pp. 5–26, May 2008.