[1]
K. R. . Norman, “ Satoshi Nonome and Shoko Bando”., BSRV, vol. 6, no. 1, pp. 84–86, Jun. 1989.